BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VỀ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
Sao Viet Law

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VỀ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

08/09/2016 10:03 AM


Tư vấn soạn thảo hợp đồng, văn bản, quy chế, điều lệ

 

Công ty TNHH ….
Số ../…/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
                        
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

 

                                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

1.      Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp
đại diện………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  1. Ông /Bà……….. – thành viên đại diện….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

3.    Ông /Bà……….. – thành viên đại diện….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

4.   Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..(chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ..................................................................................

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

Tập tin đính kèm:

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VỀ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG Bien ban tam ngung hoat dong.docx

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status