Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần
Sao Viet Law

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần

20/07/2016 02:59 PM


                                  

CÔNG TY CỔ PHẦN

…………………..

---------------

SỐ: …../BB – ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***------

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………..

( V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp )

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………

Mã số doanh nghiệp:  

Địa chỉ trụ sở chính:  

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:  ... giờ .... ngày .... tháng .....năm …….

- Địa điểm:   

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ……………… tổ chức họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông/Bà………………………………..

 

* Thành phần tham dự cuộc họp:

-  Chủ tọa và thư ký:

1.      Ông/Bà………………………….- Chủ tịch HĐQT- Chủ toạ cuộc họp

2.      Ông/Bà ………………………..  – Thư ký

- Cổ đông công ty dự họp:    Ông/Bà………………………

                                                ………………………………

- Người được mời dự họp:    Ông/Bà………………………           

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu:

STT

Tên thành viên

Số cổ phần

Giá trị cổ phần (đồng)

Số và ngày đăng ký sổ cổ đông

Tỷ lệ (%)

1.      

 

 

 

Số: ... ngày …/…/…

….%

2.      

 

 

 

Số: ... ngày …/…/…

….%

3.      

 

 

 

Số: ... ngày …/…/…

….%

Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông dự họp có mặt: …. người tương đương với …..% tổng vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt: 0

+ Số cổ đông được uỷ quyền: 0 người tương đương với 0% vốn điều lệ.

Tổng giá trị cổ phần các cổ đông của Đại hội đồng cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu cho ….% vốn điều lệ, tương ứng …..% phiếu tham dự có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

 

A. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ CƠ CẤU VỐN DO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

1. Bên chuyển nhượng

1.1. Ông/Bà.........................................                                   Giới tính: ...............

Sinh ngày: .................             Dân tộc: ..................               Quốc tịch: ..............

CMND số: .................            Cấp ngày: ................               Nơi cấp: ................................

Hộ khẩu thường trú: .......................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................

Ông/Bà ................................. có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình là ............. cổ phần trị giá ................ đồng (Bằng chữ:.......................) tương ứng .....% vốn điều lệ công ty. Ông/Bà ................................. đã chào bán số cổ phần trên cho các cổ đông còn lại trong công ty. Các cổ đông còn lại trong công ty không có nhu cầu mua lại và đồng ý để cho Ông/Bà ................................. chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nói trên cho Ông/Bà .................................

Thời điểm chuyển nhượng: Ngày ___/___/_____

 

1.2. Ông/Bà .................................                                          Giới tính: …………..

Ngày sinh: ........................      Dân tộc: .................                Quốc tịch: ..................

Số CMND: .......................      Ngày cấp: ..............                 Nơi cấp: ...............................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................

Ông/Bà ................................. có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình là ................ cổ phần trị giá ............... đồng (Bằng chữ:........................) tương ứng .....% vốn điều lệ công ty. Ông/Bà .................................  đã chào bán số cổ phần trên cho các cổ đông còn lại trong công ty. Ông/Bà ................................. là cổ đông của công ty có nhu cầu mua lại số cổ phần mà Ông/Bà ................................. đã chào bán.

Thời điểm chuyển nhượng: Ngày ___/___/_____

 

2. Bên nhận chuyển nhượng:

2.1. Ông/Bà .................................                                          Giới tính: ………….

Ngày sinh: …………..            Dân tộc: …………                 Quốc tịch: …………..

Số CMND: ……………..       Ngày cấp: ………..                 Nơi cấp: ……………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:  ………………………………………………..

Ông/Bà ................................. đồng ý mua lại toàn bộ số cổ phần của Ông/Bà .................................  đã chào bán là .......... cổ phần trị giá ................ đồng (Bằng chữ:..............................) tương ứng ......% vốn điều lệ công ty.

Tổng số cổ phần Ông/Bà ................................. sau khi nhận chuyển nhượng là ............ cổ phần, trị giá ............................. đồng (Bằng chữ:..........................), tương đương ....% vốn điều lệ.

Thời điểm nhận chuyển nhượng: Ngày ___/___/____

2.2. Ông/Bà .................................                                          Giới tính: ……………

Ngày sinh: …………..            Dân tộc: ………….                Quốc tịch: ……………….

Số CMND: …………..           Ngày cấp: ………..                 Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………..

Ông/Bà ................................. đồng ý mua lại toàn bộ số cổ phần của Ông/Bà ................................. đã chào bán là .......... cổ phần trị giá .............. đồng (Bằng chữ:........................) tương ứng .....% vốn điều lệ công ty.

Tổng số cổ phần Ông/Bà ................................. sau khi nhận chuyển nhượng là ........... cổ phần, trị giá ........... đồng (Bằng chữ:...............................), tương đương .....% vốn điều lệ.

Thời điểm nhận chuyển nhượng: Ngày ___/___/____

Như vậy, cơ cấu vốn của công ty sau khi chuyển nhượng là:

STT

Tên cổ đông

Giá trị

(đồng)

Số cổ phần sở hữu

Tổng số cổ phần

Tỷ lệ

(%)

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

*  Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết với những vấn đề đã nêu trong cuộc họp, các cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần, cùng nhất trí thông qua các vấn đề sau: 

1. Thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần

+ Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu/... phiếu, tương đương với ....% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, chiếm …% vốn điều lệ công ty.

+ Số phiếu không tán thành: …. phiếu, chiếm …% vốn điều lệ công ty

+ Số phiếu không có ý kiến: … phiếu, chiếm …% vốn điều lệ công ty

 

2. Về sửa đổi điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều … (Cơ cấu và phương thức huy động vốn), Điều …. (Cổ đông sáng lập công ty) cho phù hợp với nội dung thay đổi và Luật Doanh nghiệp 2014

+ Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu/... phiếu, tương đương với ....% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, chiếm …% vốn điều lệ công ty.

+ Số phiếu không tán thành: …. phiếu, chiếm …% vốn điều lệ công ty

+ Số phiếu không có ý kiến: … phiếu, chiếm …% vốn điều lệ công ty

 

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Thông qua nội dung Thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập, thay đổi cơ cấu vốn do chuyển nhượng cổ phần của công ty, tỷ lệ thông qua đạt ....%.

- Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày ….. tháng ….. năm ……

* Doanh nghiệp cam kết: Sửa đổi Điều Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi và theo Luật Doanh nghiệp 2014; 

* Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

* Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

 

CHỦ TỌA

 

 

(ký, đóng dấu)

THƯ KÝ

 

 

(ký tên)

Thành viên dự họp

 

(ký tên)

 

Tập tin đính kèm:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần BB hop HDQT ve viec chuyen nhuong CP.doc

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status