Biên bản họp HĐTV về thành lập chi nhánh, VPĐD
Sao Viet Law

Biên bản họp HĐTV về thành lập chi nhánh, VPĐD

08/09/2016 09:53 AM


Tư vấn soạn thảo hợp đồng, soạn thảo văn bản.

Công ty TNHH ….
Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
                             
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

 

                                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

3.    Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

4.    Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

5.   Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..(chủ tọa cuộc họp) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty ………………………………………………………

Địa chỉ  …………………………………………………………………………….

Ngành,nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………..

 

Bổ nhiệm ông/bà : ……………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số………………………ngày cấp…………………………..

Nơi cấp …………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại…………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  

 

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:  Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện  và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  của công ty. 

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu 

D. Hội đồng thành viên quyết định thông qua việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện  và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

Tập tin đính kèm:

Biên bản họp HĐTV về thành lập chi nhánh, VPĐD Bien ban hop HDTV ve viec thanh lap CN VPDD Cty TNHH.doc

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status