Biểu mẫu thuế, kế toán, tài chính
Sao Viet Law
  • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

    Biên bản được sử dụng trong trường hợp phát hiện lỗi trong hóa đơn đã được phát hành bên mua hàng có nhu cầu xuất lại hóa đơn đối với các lỗi: sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số thuế, tên hàng hóa hoặc giá trị hàng hóa...

    Chi tiết