Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc
Sao Viet Law

Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc

03/06/2016 03:49 PM


CÔNG TY ..........................................

Số:   ...  /QĐ-GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ----o0o----

Hà Nội, ngày     tháng    năm 201.....

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty)

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ..................................................................................

-        Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản luật liên quan;

-        Căn cứ Điều lệ của Công ty ………………………………………………………..;

-        Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty ……………………………….;

-        Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

-        Xét năng lực và phẩm chất Ông/Bà .......................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ................................... làm Phó giám đốc Công ty .......................................

Ông/Bà .......................................... có thông tin cá nhân như sau:

Họ và tên: .....................................................   Sinh ngày: .................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ............................................. 

Hộ khẩu thường trú tại: ...................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty khi được Giám đốc uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra Phó Giám đốc còn có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Ông/Bà ........................................ và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3                    

- Lưu VP

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

                                                                         

 

Tập tin đính kèm:

Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Quyet dinh bo nhiem Pho giam doc.doc

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status