Mẫu quyết định mức lương Tổng giám đốc mới nhất 2017
Sao Viet Law

Mẫu quyết định mức lương Tổng giám đốc (Công ty TNHH 2TV)

23/12/2016 09:45 AM


CÔNG TY………………………. 

Số: …/2016/QĐ-TGĐ/GĐ

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Mức lương cho nhân viên)

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
CÔNG TY …………………………………………

- Căn cứ Bộ luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động, nội quy, quy chế  hoạt động của Công ty …………….;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số .............ngày ...tháng....năm.... giữa ông/bà …………….. và Công ty …………………………..;

- Căn cứ những đóng góp thực tế của ông/bà ……………… đối với sự phát triển của Công ty;                                               

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Kể từ ngày .../.../201..., mức lương của ông (bà) ......................... sẽ là: ....................... đồng/tháng.
Chi tiết thông tin cá nhân của ông (bà) .................................................như sau:
Họ và tên:   ..................                                              Sinh: .../.../...........
Chứng minh nhân dân số:  ........................... do ....................cấp ngày .../.../................
Hộ khẩu thường trú: ..........................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................
Hiện đang là: .............................của Công ty.

Điều 2. Ông (bà) .............., các cá nhân khác và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                       CÔNG TY ………………………
Như Điều 2;

- Lưu VT.                      

Khi quyết định mức lương của Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên phải mở cuộc họp Hội đồng thành viên trong đó ghi rõ nội dung cuộc họp và có biên bản họp Hội đồng thành viên.

Các bạn có thể tham khảo Mẫu biên bản họp tại đây >> 

 

 

Tập tin đính kèm:

Mẫu quyết định mức lương Tổng giám đốc (Công ty TNHH 2TV) Quyet dinh luong_Thuedianam.docx

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status