Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông
Sao Viet Law

Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông

20/07/2016 06:10 PM


CÔNG TY CỔ PHẦN …

-------------

Số: …./TB-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 20….

THÔNG BÁO

(V/v: Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần…)

Kính gửi:       Ông/Bà cổ đông: ……………………………………………………….

Đại diện Sở hữu phần vốn góp : …………………………………………….……………..

Căn cứ: Khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần……………….ngày …/…/20...

Căn cứ vào diễn biến và tình hình thực tế cùng với ý kiến của các cổ đông tham gia Đại hội, Chủ tọa Đại hội xin thông báo hoãn Đại hội đồng cổ đông ngày …/…/20... Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội bất thường, Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể tới Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

·         Như kính gửi;

·         Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 

 

 

………………………….

 

Tập tin đính kèm:

Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông TB hoan họp Dai hoi dong co dong.doc

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status