Sao Viet Law
  • Quảng cáo như thế nào để không vi phạm pháp luật

    Chính vì những tác động to lớn của quảng cáo tới văn hóa, tới nhận thức của xã hội mà quảng cáo cũng cần có những quy định riêng điều chỉnh để phù hợp với văn hóa, lối sống người dân Việt Nam. Vậy Quảng cáo cần tuân thủ những yêu cầu gì ?

    Chi tiết

  • Vấn đề pháp lý của 1 Start - up

    Đối với những vấn đề pháp lý cho ý tưởng kinh doanh của mình, chúng tôi có những lời khuyên cho các chủ nhân ý tưởng kinh doanh về những lưu ý cần phải chú ý khi khởi nghiệp

    Chi tiết